Miljöpolicy inköp

FSC® (C089427) PEFC™ (PEFC/05-32-7)

Miljöhänsyn för virkesinköp vid leveranser till Ekenäs Timber AB. Ekenäs Timber AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vårt miljöarbete skall präglas av helhetssyn och bedrivas med målet att uppnå ständiga förbättringar, förebygga föroreningar samt minska vår miljöpåverkan

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Sågverkets anställda skall visa personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet och följa tillämpliga lagar avseende miljö samt gällande PEFC och FSC-krav. Vi skall så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.
Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Ekenäs Timber AB skall verka för att denna volym ökar.